صحبت های جناب آقای دکتر علی رضا جعفریرئیس هیئت مدیره محترم شرکت مدیریت تجارت پارس کارنو رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه اوراسیادر رابطه با دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

صحبت های جناب آقای دکتر علی رضا جعفریرئیس هیئت مدیره محترم شرکت مدیریت تجارت پارس کارنو رئیس ستاد برگزاری نمایشگا...

ادامه مطلب

صحبت های جناب آقای عبدالرضا جعفری مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تجارت پارس کارن در رابطه با دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

صحبت های جناب آقای عبدالرضا جعفری مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تجارت پارس کارن در رابطه با دومین نمایشگاه اختصاصی ا...

ادامه مطلب

صحبت های جناب آقای محمد مهدی برادران ،معاون محترم صنایع عمومی وزارت معدن و تجارت در رابطه با دومین نمایشگاه اختصاصی اواراسیا

صحبت های جناب آقای محمد مهدی برادران ،معاون محترم صنایع عمومی وزارت معدن و تجارت در رابطه با دومین نمایشگاه اختصا...

ادامه مطلب