فوروم غلات روسیه

بررسی راهکارهای توزیع عادلانه غلات در سراسر جهان و رفع موانع موجود، برای جلوگیری از بحران مواد غذایی در فوروم غلات روسیه

فوروم غلات با هدف یافتن راهکارهای توزیع عادلانه غلات در سراسر جهان و رفع موانع موجود، برای جلوگیری از بحران مواد غذایی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب