شرکت مدیریت تجارت پارس کارن

برگزارکننده نمایشگاه ، همایش های داخلی و بین المللی در روسیه،ایران، چین و برگزار کننده اصلی نمایشگاه اوراسیا در ایران و روسیه

برگزاری انواع نشست های تجاری اعزام هیئت های تجاری و صادرات واردات با کشور های روسیه  و چین  

اوراسیا

اخبار و رویداد ها